ที่ตั้ง

เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ที่อยู่

ตู้ ปณ.9 ปณฝ. บางกระบือ กรุงเทพฯ 10301

Email

webmaster@cmatthai.com

โทรศัพท์

0 2618 2159
0 2618 7490

โทรสาร

0 2618 2159
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.